انتصاب جناب آقای دکتر جواد رمضی در هیئت رئیسه انجمن ملی ماساژ

///انتصاب جناب آقای دکتر جواد رمضی در هیئت رئیسه انجمن ملی ماساژ

طی حکمی از طرف ریاست انجمن سرکار خانم مرزوقی، جناب آقای دکتر جواد رمضی بعنوان عضو هیئت رئیسه انجمن ملی ماساژ منتصب گردیدند.
ایشان از مدیران توانمند وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بوده و در حال حاضر سرپرست اداره کل امور ورزشی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشند.

۱۳۹۶-۵-۱۵ ۱۶:۰۲:۲۷ +۰۰:۰۰