حمایت رسمی و علمی دانشگاه آزاد اسلامی- دانشکده فنی و حرفه ای سماء تهران

////حمایت رسمی و علمی دانشگاه آزاد اسلامی- دانشکده فنی و حرفه ای سماء تهران

به گزارش روابط عمومی همایش ملی تخصصی ماساژ پیرو مکاتبات انجام شده،  دانشکده فنی و حرفه ای سماء تهران حمایت رسمی و علمی خود از همایش را اعلام نموده و دانشجویان این دانشگاه در همایش تخصصی ملی ماساژ حضور خواهند داشت.

۱۳۹۶-۷-۱ ۱۵:۳۱:۵۹ +۰۰:۰۰