روز جهانی محیط زیست

///روز جهانی محیط زیست

۵ ژوئن روز جهانی محیط زیست، روزی است که از سوی سازمان ملل برای افزایش آگاهی مردم برای نگهداری محیط زیست و تحریک سیاستمداران به گرفتن تصمیماتی برای رویارویی با تخریب محیط زیست و گونه‌های زیستی‌جانوری انتخاب شده‌است.

۱۳۹۷-۳-۲۸ ۱۲:۵۱:۵۲ +۰۰:۰۰