پیوستن افتخار آمیز ریاست محترم دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران جناب آقای دکتر فرشید طهماسبی به کمیته علمی همایش تخصصی ملی ماساژ

////پیوستن افتخار آمیز ریاست محترم دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران جناب آقای دکتر فرشید طهماسبی به کمیته علمی همایش تخصصی ملی ماساژ

طی گزارش روابط عمومی دبیر خانه همایش تخصصی ملی ماساژ جناب آقای دکتر فرشید طهماسبی از نخبگان ورزش کشور به هیئت علمی همایش ملی ماساژ پیوستند.

۱۳۹۶-۷-۱ ۱۵:۲۲:۰۴ +۰۰:۰۰