سومین همایش ملی ماساژ ۱۳۹۶-۱۱-۲۷ ۱۶:۰۴:۰۲ +۰۰:۰۰

سومین همایش ملی ماساژ جمهوری اسلامی ایران

برگـزاری هـمایش و سمینارهای مـتشکل از متـخصصین و افـراد باتـجربه، تـلاشی در راسـتای اغنای روحـیه جستجوگری و کاوشگری بـرای کسب معلومات و اطلاع از یافته ها و اقدامات جدید در عرصه مـاساژاست. علاوه برآن، برگزاری همایش ها به تجمیع تجربیات، برقراری ارتباط مستقیم و رو در روی تکنـسین ها،پژوهـشگران و علاقمندان و ایـجادزمینه ای برای فعـالیت هـای جـمعی کمـک شـایانی می نماید. یـکی ازفـعالیت های مهم انـجمن ملی ماساژ جـمهوری اسلامی ایران بـرگزاری هـمایش های بیـن المللی و داخلی می باشـد که از طریق هـمکاری مـشترک مـعاونت پژوهـشی دانـشگاه ها، با گـروه های آموزشـی، مراکـز تـحقیقات و سـازمان ها اجرا می شود. در راسـتای هرچه بهتر انجام شـدن هـمایش ها، مدیریـت انـجمن، مجموعه ای را تحت عنوان دبیرخانه همایش ها ایجاد کرده است.

سومین همایش ملی ماساژ
زمان باقی مانده تا شروع همایش
0
0
0
0
روز
0
0
ساعت
0
0
دقیقه
0
0
ثانیه

محورهای سومین همایش ملی ماساژ ایران

 • معرفی و تقدیر از نام آوران عرصه ی ماساژ
 • نقش ماساژ در آرامش فرد و جامعه
 • ماساژ و تأثیر آن در ارتقای سطح کیفی فعالیت های ورزشی
 • جایگاه ماساژ در ایجاد شغل با شرایط اقتصادی کنونی
 • بررسی اثرات جسمی ماساژ
 • ماساژ و ارتقای عملکرد اجتماعی
 • جایگاه ماساژ در گستره ی جهانی طب مکمل

اهداف سومین همایش ملی ماساژ ایران

 • بستـر سـازی زمینـه هـای پژوهشـی در حـوزه مـاساژ، کـار آفـرینی، ارزش آفـرینی و خـلق ثـروت (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی) برای مردم و جامعه

 • اهتمام ویژه اندیشمندان به ضرورت توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین ماساژ در جامعه و گسترش آموزش و پژوهش انجمن ماساژ در فضای تمام الکترونیک

 • سیاست گذاری، ارائه راهبرد های آموزشی، ارائه و بررسی روش های نوین تدریس و بررسی فعالیت های شاخص در جامعه در رابطه با انجمن ملی ماساژ

 • فراهم سازی بستر مناسب برای انتقال دانش و تجربیات علوم ماساژ کشور های مختلف

 • ارائه راهبردها و راهکارهای تحقق فعالیت های بنیادین در جامعه و شناخت ارزش ها و الگوهای مناسب

 • افزایش کارایی و اثر بخشی مراکز آموزش و پژوهش ماساژ در جهت تحقق اهداف سازمانی

 • ایجاد ارتباط و انگیزه سازی مدیران منـابع انـسانی و مسئولان آموزش و پژوهش انجمـن ملی مـاسـاژ درسازمان های دولتی و بنگاه های اقتصادی

 • دستیـابی به راهـبردها و راهـکارهـای توسـعه کـارآفرینی و مدیریت منـابع انسانی در امر آموزش مـاسـاژ

گالری تصاویر همایش های پیشین

آخرین اخبار همایش انجمن ملی ماساژ

ارائه گواهی نامه معتبر از انجمن ملی ماساژ و فدراسیون آسیایی

براساس مصوبات شورای سیاست گذاری همایش و به منظور ارائه خدمات برتر به فرهیختگان شرکت کننده در همایش، دبیرخانه همایش اقدام به تهیه و ارسال گواهینامه حضور در [...]

عقد تفاهم نامه و قرارداد همکاری انجمن با فدراسیون کارگری جمهوری اسلامی ایران – هیات ورزش کارگران استان البرز

این تفاهم نامه در زمینه حمایت معنوی و صدور استفاده از لوگوی آن مجموعه در همایش و نیز معرفی و ثبت نام اعضای تحت پـوشش به منـظور شرکت [...]

پیوستن افتخار آمیز سرپرست محترم اداره کل امور ورزشی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر جواد رمضی به کمیته علمی همایش تخصصی ملی ماساژ

 طی گزارش روابط عمومی دبیر خانه همایش تخصصی ملی ماساژ جناب آقای دکتر جواد رمضی از مدیران برجسته ورزش کشور به هیئت علمی همایش ملی ماساژ پیوستند. [...]

 • لوگو دانشگاه آزاد اسلامی سما تهران

حمایت رسمی و علمی دانشگاه آزاد اسلامی- دانشکده فنی و حرفه ای سماء تهران

به گزارش روابط عمومی همایش ملی تخصصی ماساژ پیرو مکاتبات انجام شده،  دانشکده فنی و حرفه ای سماء تهران حمایت رسمی و علمی خود از همایش را اعلام [...]

عقد تفاهم نامه دانشکده فنی حرفه ای دختران تهران دکتر شریعتی

به گزارش روابط عمومی دبیر خانه همایش تخصصی ملی ماساژ و پیرو مذاکره دبیر علمی همایش با معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشکده دکتر شریعتی سرکار خانم دکتر [...]

پیوستن افتخار آمیز ریاست محترم دانشکده علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران جناب آقای دکتر فرشید طهماسبی به کمیته علمی همایش تخصصی ملی ماساژ

طی گزارش روابط عمومی دبیر خانه همایش تخصصی ملی ماساژ جناب آقای دکتر فرشید طهماسبی از نخبگان ورزش کشور به هیئت علمی همایش ملی ماساژ پیوستند. [...]

برگزار کنندگان سومین همایش ملی ماساژ

انجمن ملی ماساژ
جمهوری اسلامی ایران

اداره کل امور ورزشی وزارت تعاون
کار و رفاه اجتماعی

لوگو انستیتو کار آفرینان پدیده ماساژ

انستیتو کار آفرینان پدیده ماساژ